Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

ÖSK Elitfotboll: Spelarförsäljningar och nyemission stärkte ÖSK

NA verkar ha fått en förhandsglimt på ÖSKs bokslut för det gångna året. ÖSK hade på många sätt ett starkt år och kunde se det egna kapitalet öka från 5,3 till 11,9 mkr. Den största delen av denna ökning hänför sig den nyemission som riktats till Örebro Spelarinvests tidigare ägare. Denna emission drog in ca. 4,5 miljoner kronor.

Spelarförsäljningarna gav ca. 12 mkr. Huvuddelen (förmodligen ca. 8 mkr) är hänförliga till försäljningen av Jacob Rinne till Gent. Övriga 4 mkr kommer alltså från försäljningarna av Alhassan Kamara, Kalle Holmberg och Daniel Gustavsson. Med tanke på att dessa tre spelare satt med utgående kontrakt och inte verkade vara intresserade av att förlänga får väl det anses vara bra betalt.

Trots det höga beloppet för spelarförsäljningar blev rörelseresultatet inte bättre än 2 mkr, vilket belopp efter bokslutsdispositioner och skatter krympte ihop till 0,6 mkr. (De bokslutsdisponerade medlen finns dock undanstoppade i någon reservering i bolaget och har alltså inte försvunnit, även om de inte syns i balansräkningen. Att överskottet inte blev större hänger nog ihop med de nyförvärv som klubben gjorde under sommaren.

NA sammanfattar (det ekonomiska) resultatet på följande sätt:

ÖSK-siffror verksamhetsåret 2016
Siffror för resultatet i ÖSK:s aktiebolag för 2016 (2015 inom parentes):

Eget kapital inklusive obeskattade reserver: 11,9 miljoner (5,3 miljoner).
Omsättning: 63,3 miljoner (51,3 miljoner).
Rörelseresultat: 2,0 miljoner (0,8 miljoner).
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: 0,6 miljoner (0,7 miljoner).

Anm. Som klubbmedlem i Örebro SK FK samt aktieägare i ÖSK Elitfotboll kan jag inte låta bli att tycka att det är lite märkligt att lokaltidningen får ta del av årsresultatet innan ägarna fått göra det. Någonting att fundera på till nästa års resultatsläpp.

NA (betalvägg): Spelarförsäljningar för 12 miljoner bakom ÖSK:s rekordår: ”Sålt för mer pengar än någonsin”

Avvecklingen av Spelarinvest

ÖSK har skrivit en del på sin webbplats om hur samarbetet med Örebro Spelarinvest avslutas. Jag måste erkänna att jag inte riktigt blir klok på hur pengarna flutit i samband med försäljningen av Jacob Rinne och Alhassan Kamara och det slutliga frigörandet från Spelarinvest. Betalades dessa pengar ut eller fanns de bara som en fordran i Spelarinvests redovisning? Det spelar nu i och för sig mindre roll eftersom Spelarinvest numera är ett dotterbolag till Elitfotboll.

I och med ÖSKs köp av aktierna i Spelarinvest till ett värde som innebar att aktieägarna fick tillbaka det ursprungligen satsade kapitalet så spelar det mindre roll. ÖSK säger att de är nöjda med uppgörelserna och aktieägarna säljer sina aktier och får redan nu tillbaka sina satsade pengar i stället för att behöva vänta flera år innan allt är klart.

ÖSK: Sammanfattning av bolagsstämma och uppgörelse med Spelarinvest

Förmodligen en lyckad avslutning på Spelarinvests verksamhet. Det är sällan den här typen av verksamhet kommer så långt som till break-even. För några veckor sedan kunde man till exempel läsa om avvecklingen av Norrlands Invest, ett riskkapitalbolag som bildats för att stötta GIF Sundsvall. Det bolaget bildades år 2008 med ett eget kapital på 10 mkr. Under resans gång tillsköts ytterligare 1,8 mkr. När verksamheten nu avvecklas återstår endast 3,5 mkr. Förlusten blev alltså ca. 8 mkr.

Sundsvall Tidning: Avvecklande Norrlands Invest förbrukade åtta miljoner – försäljningarna stoppade katastrof

Rinnepengar: Europabonus till ÖSK, Spelarinvest mm

NA skrev igår, att i och med att KAA Gent kvalificerat sig för gruppspelet i Europaligan så förfaller ett belopp i storleksordningen en halv miljon kronor till betalning. ÖSKs ersättning från Gent för köpet av Rinne innebar nämligen inte att hela det belopp som omnämnts betalades ut på en gång. En del av försäljningssumman är beroende av att vissa prestationer uppnås. Att Gent kvalificerar sig för europaspel var tydligen ett av dessa mål. Nu har ÖSK i och för sig av naturliga skäl inte varit villiga att bekräfta vare sig utbetalning eller belopp. Simon Åström väljer med hänvisning till försäljningskontraktets sekretessbestämmelser att varken bekräfta eller förneka uppgiften.

Att betalningen är uppdelad och delvis bonusbaserad var en uppgift som omnämndes vid ÖSK Elitfotbolls bolagsstämma för någon vecka sedan.

Just den här uppdelningen av betalningen verkar dessutom ha varit den utlösande faktorn när uppgörelsen mellan ÖSK Elitfotboll och Örebro Spelarinvest träffades. I stället för att behöva vänta på bonusbetalningar som kanske eller kanske inte faller ut någon gång i framtiden, tyckte man från Spelarinvests sida att det skulle räcka om ÖSK köpte aktierna i bolaget till ett pris som innebar att aktieägarna fick tillbaka det kapital de ursprungligen satsat. Dessutom möjliggjorde det en avveckling av de dåvarande aktieägarnas intressen kunde avslutas mer eller mindre på en gång i stället för att man skall behöva vänta kanske flera år innan allt är avslutat.

För ÖSKs del innebar uppgörelsen att det finns en positiv uppsida om bonusarna faller ut. Uppgörelsen innebär att några pengar för Rinneaffären aldrig betalades ut från Elitfotboll till Spelarinvest. I stället används en del av dessa pengar till att köpa upp aktierna i Spelarinvest. Vid tidpunkten för bolagsstämman hade ÖSK faktiskt redan börjat köpa sådana aktier och ägde redan 51 % av kapitalet. Förmodligen genom att lösa ut några av storägarna.

En del av de pengar som betalas ut till aktieägarna för deras aktier kommer att komma tillbaka till ÖSK Elitfotboll som likvid för nyemitterade aktier. Simon Åström var av uppfattningen att anslutningsgraden kommer att bli bli ungefär densamma som den var vid den första nyemissionen, då ca. en tredjedel av de utskiftade pengarna till slut hamnade hos ÖSK.

Kvar i Örebro Spelarinvest, som nu alltså är ett dotterbolag till ÖSK Elitfotboll, finns fortfarande den spelarrevers som avser Oscar Jansson.

Avvecklingen av Örebro Spelarinvest, nyemission mm

Axen kallelse
Även om jag skrivit om båda sakerna tidigare så hade omfattningen av kvällens mötesverksamhet ändå inte helt registrerats i min hjärna. Möjligen på grund av att både ÖSK Elitfotboll och Örebro Spelarinvest använde sig av samma bild (som ovan) för att höja kallelsens attraktionskraft. Bilden ifråga är dessutom något okonventionell. Istället för att låta en av lagets populärare spelare pryda försändelsen är det lagets tränare Alexander Axén som skall locka deltagarna till bolagsstämma och informationsmöte. Man kanske inte visste vilka spelare som skulle vara kvar i klubben vid ingången av september månad, då kallelserna gick ut i augusti.

ÖSK Elitfotboll AB.
Fotbollsaktiebolaget som i dagligt tal (och även av Bloggen) brukar benämnas fotbollsklubben kallar sina aktieägare till en Extra bolagsstämma.

Huvudpunkter på Dagordningen.
1. Beslut om nyemission.
2. Ändring av bolagskategori.
3. Ändring i bolagsordning.

Syftet med dessa åtgärder verkar vara att möjliggöra att de pengar som friställs, då Örebro Spelarinvest de facto avvecklas kan slussas vidare till ÖSK Elitfotboll. Ungefär på samma sätt som redan tidigare skett i år. Dessutom vill man göra det möjligt för en större krets intressenter att köpa aktier i fotbollsbolaget.

Det finns väl ingenting kontroversiellt i dessa beslut. Det är bra för ÖSK om aktiekapitalet kan utökas genom en nyemission. Genom att göra om bolagets status till ett publikt bolag underlättas även eventuella framtida kapitalanskaffningar (om och när de behövs). Man kan då nämligen vända sig till allmänheten på ett helt annat sätt.

Eftersom det är ÖSK Fotboll som äger röstmajoriteten i fotbollsbolaget så kommer hur som helst de tre punkterna på dagordningen att röstas igenom oberoende av vad de övriga närvarande aktieägarna tycker – om de skulle tycka något annat.

Det här blir första gången som ÖSK Elitfotbolls ledning (VD och styrelsemedlemmar) träffar de ägare som tillkommit genom den förra nyemissionen inom ramen för Elitfotbolls verksamhet. Det skall bli intressant att se om man utnyttjar tillfället för att lämna någon information om hur verksamheten går. Eller om det bara blir en möte för att klubba igenom punkterna på dagordningen.


Örebro Spelarinvest.
Aktieägarna till Örebro Spelarinvest har kallats till ett kvartalsmöte kl 18:30. Formerna verkar vara de vanliga. Först pyttipanna i restaurangen och sedan information en trappa ner. I sin inbjudan till mötet skriver man: Styrelsen i Spelarinvest har kommit överens med ÖSK att ÖSK Elitfotboll AB köper aktierna i Spelarinvest till ett belopp som innebär att Spelarinvests ägare får tillbaka de satsade pengarna. Bra för ÖSK och bra för Spelarinvests ägare.

Det är här det börjar bli intressant. Rimligen kan inte styrelsen i Spelarinvest komma överens om något sådant. Det är ju varje enskild aktieägare som avgör om de vill sälja sina aktier eller ej. ÖSK Elitfotboll kan lägga ett bud på Örebro Spelarinvest som detta bolags styrelse kan rekommendera. Men det är väl ungefär så långt som styrelsen kan påverka.


Nu verkar man både från Elitfotbolls och Spelarinvests sida vara klara över att en försäljning skall ske. Det skall bli intressant att se hur man tänker att gå till väga. I princip borde ingen av aktieägarna i Spelarinvest vara ointresserade av att få tillbaka de pengar de en gång satsat, men ändå.

I samband med den första nyemissionen i år framkom att ett problem med erbjudandet var att nå fram till alla aktieägare vars kontaktuppgifter av en eller annan anledning inte var kända. Om Elitfotboll nu skall köpa aktierna i Spelarinvest borde detta problem kvarstå.

ÖSK kallar till extra bolagsstämma

ÖSK Elitfotboll AB kallar sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 1 september. De ärenden som kommer att avhandlas på stämman är följande:

1. Beslut om nyemission.
ÖSK har för avsikt att erbjuda aktieägarna i Örebro Spelarinvest möjligheten att sälja sina aktier i Spelarinvest till ÖSK. Erbjudandet är utformat på ett sådant sätt att aktieägarna återfår det ursprungligen satsade kapitalet. ÖSKs förhoppning är sedan att det återvunna kapitalet skall investeras i ÖSK Elitfotboll genom en nyemission. Denna kommer att genomföras på samma villkor som den emission som genomfördes tidigare i år – varje ny aktie kommer alltså att emitteras till en kurs av 250 kronor.

2. Ändring av bolagskategori.
ÖSK Elitfotboll AB avser att ombilda företaget från ett privat till ett publikt företag. Detta innebär bland annat att en större krets kan erbjudas deltagande i framtida nyemissioner. Det innebär väl även att företagets information till aktieägare (och därigenom även till allmänheten) formaliseras och stramas upp.

3. Ändringar i bolagsordningen.
ÖSK Elitfotbolls föreslagna framtida status som publikt aktiebolag kommer att kräva vissa förändringar i företagets bolagsordning.

Bolagsstämman kommer att avhållas torsdagen den 1 september kl 16:30 i ÖSK-Puben, Behrn Arenas norra läktare.

ÖSK Elitfotboll köper Örebro Spelarinvest

Jag fick precis en inbjudan till ett kvartalsmöte för Örebro Spelarinvest. Syftet är att informera om en överenskommelse som träffats mellan ÖSK (ej närmare preciserat) och Spelarinvest om att ÖSK Elitfotboll köper aktierna i Örebro Spelarinvest för ett belopp som innebär att ägarna av Spelarinvest får tillbaka de pengar de ursprungligen satsade i bolaget.

Det här var väl inte det sätt jag trodde att man skulle avsluta epoken Spelarinvest på. Jag hade trott att man på något sätt skulle likvidera företaget och dela ut de pengar som blev över till bolagets aktieägare. Detta är dock ett snårigt område med skattemässiga överväganden etc., så det kan mycket väl vara så att ett aktieköp är en väg att föredra när Spelarinvest som ett självständigt företag avvecklas.

I sin inbjudan skriver Spelarinvest: I och med försäljningen av Crespo och Rinne kom öppningen som har möjliggjort detta. Styrelsen i Spelarinvest har kommit överens med ÖSK att ÖSK Elitfotboll AB köper aktierna i Spelarinvest till ett belopp som innebär att Spelarinvests ägare får tillbaka de satsade pengarna. Bra för ÖSK och bra för Spelarinvests ägare.

Dessutom skriver Spelarinvest att ÖSK förbereder ytterligare en nyemission i vilken det kommer finnas möjlighet att satsa pengar.

Lite hårddraget skulle man väl kunna säga, att ÖSK Elitfotboll köper Spelarinvest för de pengar som redan finns i det bolaget och hoppas att dessa pengar sedan skall komma tillbaka till ÖSK via nyemissionen.

Informationsmötet kommer att äga rum torsdagen den 1 september. Som vanligt på 4:e våningen kl. 18:30.

ÖSK Elitfotboll och Spelarinvest

I den utgåva av Sportklubben som ÖSK spelat in idag och nu lagt ut via webbplats och YouTube handlar (givetvis) mycket om försäljningen av Jacob Rinne och om Spelarinvests ”inblandning” i den affären. Av vad Simon Åström säger så kan man nog sluta sig till att huvuddelen av likviden för Rinne hamnade hos Spelarinvest, det mesta enligt tidigare finansieringsavtal och en mindre del som användes för att köpa loss resterande rättigheter. Detta innebär bland annat att Örebro Spelarinvest nu kan likvideras och innestående medel återbetalas till aktieägarna.

ÖSKs avsikt är av allt att döma att genomföra ytterligare en nyemission i samband med denna återbetalning. Förhoppningen är att en del av de medel som betalas ut kommer att gå till ÖSK som ersättning för nytecknade aktier.

Vid den första nyemissionen tecknades enligt Åström aktier till ett värde av 3,5 mkr. Eftersom det belopp som Spelarinvest då betalade ut var ca. 8,5 mkr innebär detta att 41% av det utbetalda beloppet kunde ”återföras” till ÖSK Elitfotboll genom nyemissionen.

En av fördelarna med att lösa ut Spelarinvest helt och hållet redan nu är att likvidationen kan genomföras mer eller mindre på en gång i stället för att man skall behöva vänta på att den sista spelartransaktionen där Spelarinvest har ett intresse kan genomföras. Något som nog skulle kunna dröja några år till.

Det belopp som återstår att betalas till akteägarna är 6,9 mkr (Inbetalt aktiekapital ./. de 8,5 som redan betalts). Om det blir samma teckningsprocent vid nästa nyemission så kommer ytterligare 2,8 mkr att kunna tillföras ÖSK Elitfotboll (6,9 mkr * 0,41). Om det går på detta sätt innebär det att nästan hälften av de Rinnepengar som gick till Spelarinvest bakvägen kommer tillbaka till Elitfotboll.

Rinne slutet för Spelarinvest

Försäljningen av Jacob Rinne till KAA Gent innebär även att Örebro Spelarinvest kan avvecklas.
Vi hittat en lösning som är bra för båda parter. ÖSK löser i och med Rinne-affären samtliga åtaganden mot Spelarinvest som i sin tur får möjlighet att återbetala hela det satsade kapitalet till sina ägare. Det är positivt både för oss och för Spelarinvest, säger ÖSKs VD Simon Åström till tidningen.

NA: Uppgörelse med Spelarinvest – tack vare Rinnepengar

Ett uttalande som onekligen förvånar en del. Tidningen skriver, att enligt ett avtal mellan ÖSK och Spelarinvest skall en stor del av de pengar som kommer in i samband med försäljningen av Rinne gå till Spelarinvest. ÖSK passar sedan på att lösa resterande åtaganden gentemot Spelarinvest, vilket förmodligen betyder att de köper tillbaka de spelarreverser och eventuella övriga åtaganden som finns kvar efter försäljningen.

Enligt tidningen skall Spelarinvests vinst på Rinneaffären plus vad ÖSK betalar för de återstående åtagandena göra det möjligt att helt avveckla Spelarinvest genom att bolaget därefter kan återbetala hela det belopp som aktieägarna investerat i bolaget.

Enligt Spelarinvests senaste balansräkning (2015-12-31) fanns det då 10,4 mkr i form av medel innestående på bank samt tre spelarreverser värderade till 3,3 mkr. Det kapital som investerats i Spelarinvest uppgår till ca. 15,4 mkr (307.500 aktier á 5.000 kronor). För att återställa bolagets kapital och göra det tillgängligt för återbetalning åtgår det således ett belopp i storleksordning 5 mkr. (Eventuella skatteeffekter av Rinne-affären är ej beaktade).

Frågan är nu hur stor del av dessa 5 mkr som kommer direkt från Rinne-affären och hur mycket som kommer från återköpet av återstående spelarreverser. I samband med spekulationerna kring en försäljning av Alhassan Kamara tidigare i år påstods det att den största delen av försäljningsintäkten skulle hamna hos Spelarinvest. Om samma sak gäller för Rinne, vilket är troligt, så kanske inte ersättningen för att köpa tillbaka återstående reverser är speciellt hög. En sådan transaktion måste väl betraktas som en hög risk och inte något ÖSK normalt skall lägga pengarna på i nuläget.

Enligt Spelarinvests årsredovisning fanns det som sagt vid det senaste årsskiftet kvar tre stycken spelarreverser värderade till 3,3 mkr (Beloppet är alltså vad ÖSK fått betalt för dem). Dessa härstammar från räddningsaktionen år 2014, då Spelarinvest fick lov att gå in med 3,8 mkr för att rädda ÖSKs resultat från effekterna av Jan Karlssons optimism. Dessa tre reverser avsåg Jacob Rinne (uppenbarligen), Alhassan Kamara (troligen) och Oscar Jansson (förmodligen). Nu vet vi att Jacob Rinne är såld, att Kamara som det verkar lämnar som Bosman efter säsongen samt att Oscar Jansson har ett kontrakt som går ut år 2017. Ingenting beträffande de två kvarvarande spelarna som det går att göra några större pengar på. Så vi får väl hoppas att det inte är ett alltför stort belopp som ÖSK använder för att köpa tillbaka Spelarinvests rättigheter.

Tre friska miljoner till ÖSK

I NA kan man nu läsa, att ÖSK räknar med att man kommer att kunna ta in minst tre miljoner genom den nyemission som klubben genomför i samband med Örebro Spelarinvests återbetalning av en del av de pengar som investerats i bolaget.

Av Spelarinvests ca. 250 aktieägare har ÖSK/Spelarinvest lyckats komma i kontakt med 160 stycken. Av dessa har ett hundratal gått in med hela eller delar av det återbetalda beloppet.

Eftersom den totala utbetalningen från Spelarinvest var i storleksordningen 8,5 mkr innebär detta, att drygt en tredjedel av återbetalningen till slut hamnade hos ÖSK Elitfotboll.

Med 100 personer som valt att investera i ÖSK Elitfotboll och 3 mkr som kommit in via nyemissionen betyder detta, att det genomsnittligt investerade beloppet uppgår till ca. 30.000 kronor. Eftersom de mindre aktieägarna med en 5000-kronorsinvestering i Spelarinvest fick tillbaka lite dryg 3.000 kronor betyder detta, att någon/vissa aktieägare gått in med större belopp.

Aktiekapitalet i ÖSK Elitfotboll uppgick vid årsskiftet till ca 4,6 mkr, så nyemissionen innebär en avsevärd kapitalförstärkning för bolaget. Motståndskraften mot eventuella framtida ekonomiska bakslag förbättras. Någon större skillnad för lagets fotbollsmässiga slagkraft innebär de här 3 miljonerna dock inte. För något sådant behövs i första hand att bolagets årliga intäkter kan ökas med 50 – 100 %. Först då har man intäkter i samma storleksordning som de omsättnings- och kostnadsmässigt större klubbarna i Allsvenskan.


NA: ÖSK får tre miljoner – och snart kan du bli delägare


Här ligger ÖSKs ekonomiska utmaning.

Här ligger ÖSKs ekonomiska utmaning.

ÖSK Elitfotboll: Emissionen klar (?)

Jag fick idag per epost en faktura från ÖSK Elitfotboll avseende ett belopp som behövs för att jag skall kunna konvertera till ett jämnt antal aktier i ÖSK Elitfotboll AB. Emissionslikviden kommer ju från Örebro Spelarinvests återbetalning, men det är väl inte så ofta som det utbetalade beloppet kan omvandlas till ett jämnt antal aktier rakt av.

Jag är för övrigt inte helt övertygad om att en faktura är ett korrekt instrument i det här sammanhanget. Här är det ju en aktieteckning och inte en försäljning som transaktionen avser.

Det intressanta i sammanhanget är dock, att nu borde omfattningen av nyemissionen vara klar. Den stora frågan har ju varit hur många av Spelarinvests (stor)ägare som väljer att gå med i nyemissionen och hur stort kapitaltillskottet blir för ÖSK Elitfotboll.

Förhoppningsvis lämnar ÖSK snart besked i den frågan.