Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Nyemissionen i ÖSK Elitfotboll AB

Som aktieägare i Örebro Spelarinvest fick jag idag ett erbjudande att teckna aktier i ÖSK Elitfotboll. Emissionen omfattar röststarka 4.000 A-aktier (som bara ÖSK kan teckna) och 36.000 B-aktier som görs tillgängliga för Spelarinvest ägare. ÖSK Fotboll måste teckna tillräckligt många aktier för att deras röstövervikt skall bestå.

Teckningskursen för en nyemitterad aktie är 250 kronor. Värderingen har gjorts av KPMG. Dessa har använt en modell för värderingen baserad på framtida förväntade kassaflöden diskonterade till ett nuvärde med hjälp av ett viktat avkastningskrav. (Smaka på den!).

Enligt företagets utdelningspolicy skall 25 % av årets resultat delas ut under förutsättning att bolagets egna kapital överstiger 10 mkr. Vid årsskiftet (och före emissionen) uppgick det egna kapitalet till ca. 5,5 mkr.

Enligt erbjudandet värderas ÖSK Elitfotboll AB (om jag nu tänkt och räknat rätt) till knappa 16 mkr baserat på emissionskursen 250 kr.

Man kan notera, att ÖSK Fotboll FK per det senaste årsskiftet hade kassa/bank-tillgångar uppgående till 632 tkr, inte hade tillräckligt med likvida medel för att teckna alla 4.000 A-aktierna med andra ord. Från ÖSKs sida räknar man knappast med att emissionen kommer att fulltecknas. Det egna tecknandet av A-aktier kan man anpassa till antalet B-aktier som tecknas av utomstående.

Spelarinvest kallar till årsmöte

Idag kom Spelarinvests kallelse till årsmötet avseende år 2015. Vid mötet kommer man att informera kring den partiella avvecklingen av verksamheten. Det finns ingen formell dagordning, men bolaget skriver i sin kallelse:

Nu har vi fått Bolagsverkets godkännande av vårt beslut om återköp av aktier.

  • Dags för nästa steg – betalningen.
  • Årsredovisningen finns tillgänglig på årsstämman.
  • ÖSK Elitfotboll AB informerar om nyemissionen.Som en extra krydda på kvällen gästas vi av tränare och spelare i ÖSK

Spelarinvest: Snart dags för utbetalning

I dagens papperstidning kan man läsa, att det snart är dags för Spelarinvest att betala ut ca. 7 mkr till sina ägare. ÖSK Elitfotboll kommer samtidigt att rikta ett erbjudande att teckna aktier i bolaget till dessa ägare.

ÖSKs VD Simon Åström säger till tidningen, att han hoppas/tror att ungefär häften av det utbetalade beloppet kan komma ÖSK tillgodo. Rimligen har man från ÖSK Elitfotbolls sida hört sig för med en del av storägarna i Spelarinvest om de är intresserade av att teckna aktier i bolaget. Annars hade nog Åström varit försiktigare i sin prognos.

Det har tidigare nämnts, att man funderade på att gå ut till ”allmänheten” med ett erbjudande om att teckna aktier i ÖSK samtidigt med denna nyemission. Dessa planer verkar man dock ha skrinlagt. Anledningen är skillnaderna mellan vilken typ av emissionserbjudanden man kan lämna avseende privata respektive publika aktiebolag.

ÖSK Elitfotboll är ett privat aktiebolag, vilket begränsar möjligheterna till vilka man kan gå ut med ett erbjudande att teckna aktier i bolaget. Enligt Åström finns det dock inget som hindrar att man senare ändrar företagets status från privat till publikt. På så sätt får man en möjlighet att nå fler i samband med en nyemission.

Simon Åström säger till tidningen, att man i budgeten för det här året inte räknat med de pengar som kommer att komma in via nyemissionen. Istället ser man beloppet i första hand som en möjlighet att förstärka det egna kapitalet.

ÖSK Elitfotboll: Nyemissionen

Det börjar röra på sig på emissionssidan (verkar det som). Jag fick idag per epost följande meddelande från ÖSK/Spelarinvest.

Du eller Ditt företag är aktieägare i Örebro Spelarinvest AB. En av tankarna bakom Spelarinvest var att stötta ÖSK. Efter UEFA´s regeländring, där man förbjöd tredjepartsägande av spelare, är detta inte längre möjligt.

Därför har Spelarinvests aktieägare på en extrastämma beslutat om att genomföra ett aktieåterköp. ÖSK Elitfotboll genomför samtidigt en nyemission och erbjuder aktieägare i Spelarinvest att använda frigjort kapital till att istället bli direktägare i ÖSK Elitfotboll AB. På så sätt kan Du även i fortsättningen hjälpa till att bygga ett starkt ÖSK Fotboll.

ÖSK har tagit fram en skrift som beskriver hur emissionen kommer att gå till. Denna kommer att skickas per post till aktieägarna i Spelarinvest. Samtidigt skickas en blankett ut där alla aktieägare får möjlighet att svara på om och till vilket belopp man deltar i emissionen. Man kan förstås också välja att få likviden utbetald och då ange till vilket konto pengarna ska betalas.

För att kunna ordna utskicket ombeds Du att svara på detta mail senast 10 feb och där ange namn, adress, telefonnummer och en aktuell e-postadress.

Det verkar alltså som om något skulle kunna vara på väg att hända. Problemet för ÖSK Elitfotboll i samband med att man bestämmer villkoren för emissionen har nog i första hand varit värderingen av ÖSK-aktien samt hur den framtida aktieägarstrukturen i bolaget skall se ut.

En aktie brukar ju normalt sett direkt eller indirekt värderas utifrån den förväntade ekonomiska nyttan som kommer att tillfalla ägaren (främst genom framtida aktieutdelningar). Det är en modell som inte rakt av kan användas av ett fotbollsaktiebolag. De överskott som (eventuellt) uppstår i ett sådant bolag kommer i de allra flesta fall att återinvesteras i rörelsen och inte delas ut. Det är därför inte så troligt att speciellt många kronor kommer att finna vägen tillbaka till bolagets ägare.

Det skall bli intressant att se hur man hanterar värderingsproblematiken. För många, förhoppningsvis de allra flesta, spelar värderingsfrågorna en underordnad roll. Man deltar i emissionen av den enkla anledningen att man vill stötta ÖSK Fotboll. Men det förhindrar ju inte att ÖSK Elitfotboll ändå måste lösa värderingsfrågorna på ett tillfredsställande sätt.

Föreningsstämman godkände nyemission

Vid dagens extrainkallade föreningsstämma beslutades att uppdra åt VD och styrelse i Örebro SK FK att gå vidare med arbetet på att genomföra en nyemission i ÖSK Elitfotboll AB.

Några specifika detaljer kring hur man tänkt sig emissionen och dess villkor redovisades dock inte med undantag av att det nämndes, att den inte bara kommer att vända sig till aktieägarna i Örebro Spelarinvest AB utan även till andra personer och företag som kan vara intresserade.

Man får väl närmast se beslutet som ett klartecken till Spelarinvests stämma, som kommer att avhållas nästa onsdag, att man från ÖSK Elitfotbolls sida är beredda och villiga att suga upp de pengar som Spelarinvest avser att lämna tillbaka till sina aktieägare.

En av de knäckfrågor som man ännu inte har något svar på är hur man skall värdera ÖSK Elitfotboll. En kritisk fråga när man skall bestämma värdet på de aktier som skall emitteras (och därmed även graden av utspädning av de nuvarande ägarnas kapital).

ÖSK nollar resultatet

På den extra föreningsstämman i kväll och även i den elektroniska utgåvan av NA kan man idag ta del av positiva nyheter beträffande årets förväntade resultat. Så sent som när halvårsresultatet presenterades prognostiserade ÖSK med en förlust på 1,7 mkr. Relativt mycket pengar ställt mot det egna kapital som krympte en hel del förra året.

Fjolårets rörelseresultat var för övrigt en förlust på hela 4,5 mkr. Det mesta av detta ”trollades bort” med hjälp av Spelarinvest även om man till att börja med talade rätt tyst om den räddningsinsatsen. Sett mot fjolårsförlusten ter sig givetvis årets förbättring ännu mer imponerande.

Så mycket roligare alltså, när VD Simon Åström nu kan rapportera, att man har bra kontroll på både intäkter och kostnader och att man siktar mot ett resultat på några hundratusen i vinst. Det kan i och för sig även bli en förlust i samma storleksordning, men det är nästan felräkningspengar i sammanhanget.

Såväl publik- som marknadsintäkterna har överträffat budget och prognoser. Det har i och för sig även kostnaderna gjort främst på grund av sommarvärvningarna av Ajdarevic, Broberg och ”Pärlan”. Men det var enligt Åström en satsning man ansåg att man kunde göra, eftersom man hade en bra uppfattning om hur man låg till.

NA: Trots tungt år – ÖSK går med vinst

Årets mål, spelare och säsongsavslutning


Extra stämma för medlemmar
Medlemmar i ÖSK bjuds även in till en extra föreningsstämma där styrelsen bland annat presenterar förslag för nyemission i ÖSK Elitfotboll AB. Se dagordningen i länken nedan.

Välkommen på säsongsavslutning
Onsdagen den 4 november är det dags för säsongsavslutning med ÖSK Fotboll. Vi delar ut pris till årets spelare, årets målskytt och årets snyggaste mål. Vi avnjuter en god buffé och det blir intervjuer och mingel med spelare och ledare. Ni är varmt välkomna till en mycket trevlig avslutning på ÖSK-säsongen.

Vi håller till på Scandic Grand på Fabriksgatan och föranmälan krävs. Buffén för 149:- betalas på plats. Varmt välkommen med din anmälan via formuläret nedan.

ÖSK: Anmälan till föreningsstämma och/eller säsongsavslutning.

ÖSK Elitfotboll vill nyemittera

ÖSK Fotboll meddelar idag, att en extra föreningsstämma kommer att hållas den 4 november. Förhoppningen är då, att klubbens medlemmar skall godkänna en nyemission i Örebro Elitfotboll AB, fotbollsföreningens för tillfället helägda dotterbolag.

Tanken är att på detta sätt kunna dra in de pengar som friställs, då Örebro Spelarinvest inskränker sin verksamhet och återbetalar en större del av det kvarvarande kapitalet till sina aktieägare.

Tidigare har det sagts att Spelarinvest planerade en bolagsstämma den 2 november för beslut om den partiella avvecklingen. Föreningsstämman skulle sedan hållas den 24 november. Nu verkar det som om man kastat om i tidsplaneringen, vilket i och för sig är helt logiskt. Rimligen skall nyemissionen beslutas först innan avvecklingsbeslutet tas med erbjudandet att satsa de frigjorda medlen i Örebro Elitfotboll.

ÖSK: Välkommen på säsongsavslutning


ÖSKs rubriksättning där man fokuserar på säsongsavslutningsfestligheterna och avstår från att nämna den betydligt viktigare stämman och nyemissionen är väl inte helt lyckad. Jag bifogar därför dagordningen till föreningsstämman (om nu någon skulle ha missat denna).

INBJUDAN TILL EXTRA FÖRENINGS­ STÄMMA FÖR ÖREBRO SK FOTBOLL
Onsdag 4 november klockan 17.00 på Scandic Grand, FabriksgatanDAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman
3. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämteordföranden ska justera protokollet
7.Framläggande av styrelsens planer för nyemission för ÖSK Elitfotboll AB
8.Behandling av styrelsens förslag för vidare gång gällande nyemission för ÖSK Elitfotboll AB
9.Inval av Efwa Nilsson som ordinarie ledamot i styrelsen för ÖSK Elitfotboll AB enligt beslut på ÖSK Fotbolls årsstämma 2015-03-10
10. Övriga, ej beslutsfrågor, anmälda under punkt 4
11. Stämman avslutas

Tillägg: NA tar upp tråden och skriver bland annat att Spelarinvests bolagsstämma kommer att gå av stapeln den 11 november.

Planer för Spelarinvest: Avveckling samt nyemission i ÖSK Elitfotboll

På Spelarinvests kvartalsmöte i kväll redogjorde Curt Gruvaeus för styrelsens planer avseende bolagets framtid. Tanken är att den största delen av innestående medel, totalt drygt 8,5 mkr, skall återföras till Örebro Spelarinvests aktieägare via indragning av en andel av aktierna i bolaget.

Samtidigt kommer ÖSK Elitfotboll att genomföra en nyemission, där förhoppningen är att större delen av de frigjorda medlen skall användas till att teckna nya aktier i ÖSK Elitfotboll.

Innan dessa åtgärder kan genomföras måste de godkännas av Bolagsstämma resp. Föreningsstämma. Sådana är preliminärt planerade för den 2 november (Spelarinvest) och den 24 november (Örebro SK FK).

Genom dessa transaktioner är förhoppningen att större delen av Spelarinvests tillgångar skall kunna komma ÖSK Elitfotboll tillgodo. Kvar i Spelarinvest kommer därefter att finnas ca. 1 mkr i ”kontanter” samt tre spelarreverser. När de senare på ett eller annat sätt är avvecklade kommer bolaget förmodligen att kunna avvecklas helt.

Dessutom kommer det av allt att döma att finnas möjligheter för personer som inte varit aktieägare i Örebro Spelarinvest att teckna aktier i nyemissionen.

Inga pengar från Spelarinvest

I papperstidningen kunde man i förrgår läsa om hur Örebro Spelarinvest ser på ÖSKs situation under sommarfönstret. Bolaget har ju en hel del pengar och det har som syfta att hjälpa ÖSK att finansiera spelarinköp. Någon hjälp i år lär det dock inte kunna bli. Nya FIFA-regler gör att så kallat tredjepartägande inte längre är tillåtet.

Att låna ut pengar till ÖSK är inte heller aktuellt för tillfället. ÖSKs problem är ju inte beroende på dålig likviditet utan på låg lönsamhet. Fotbollsverksamheten i Örebro Elitfotboll balanserar på en resultatmässig knivsudd och tål nog inte de kostnader som ett dyrare spelarköp i nuläget skulle innebära – även fast man har den nödvändiga likviditeten.

Av artikeln framgår dessutom att den likvid som kom in i samband med försäljningen av Ahmed Yasin kommer att delas (på något sätt) mellan ÖSK och Spelarinvest.