Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Detaljplan för fotbollshallen

En detaljplan för kvarteren Kardanen 2 och 7, där ÖSKs politiska majoritet planerar att anlägga en fullstor fotbollshall, finns nu tillgänglig på Örebro Kommuns websida. Samrådstid löper från idag den 8 november 2013 fram till den 5 januari 2014.  Det återstår att se om man hinner få allting klart innan det blir dags för kommunalval nästa år.

Det politiska motståndet från oppositionens sida mot byggandet har varit tämligen kompakt. Frågan är vad som kommer att ske med planerna om det blir en ny majoritet efter nästa val – det brukar det ju bli.

Fotbollshallen: Fastighetsköpet godkänt

Köpet av de fastigheter som ligger på den plats där den politiska majoriteten planerar att bygga den nu så hett omstridda fotbollshallen är nu beslutad. På ett extra sammanträde i kommunalfullmäktige under torsdagen så godkändes köpet. Nu kontrollerar man alltså fastigheterna, men ännu är inget slutgiltigt beslutat om bollhallen. Måhända en bagatell i sammanhanget nu när man har en plats att placera den på.

Werme försöker bromsa bollhallen

I lokala media har man under de senaste dagarna kunnat läsa, att den politiska örebrooppositionen (tillfälligt) stoppat den fastighetsaffär som är förutsättningen för att kommunen skall kunna gå igång med byggandet av en fotbollshall på Boglundsängen. Då ärendet var uppe för beslut i kommunalfullmäktige krävde oppositionspartierna att det skulle återremitteras. För ett sådant beslut krävs att en tredjedel av ledamöterna står bakom. Av papperstidningens rapportering av ärendets hantering att döma verkar det som om moderaterna till att börja med inte hade något att invända mot fastighetsaffären. Folkpartiets oppositionsråd Staffan Werme fick dem dock senare att ansluta sig till kravet på återremiss.

Något beslut om ett köp av de berörda fastigheterna kunde alltså inte tas vid onsdagens sammanträde. Den politiska majoriteten kontrar nu genom att sammankalla till ett extrainsatt möte med kommunfullmäktige där beslutet kan tas. Det verkar alltså som om Wermes försök att bromsa affären inte får någon större betydelse.

Bollhallen rör på sig

Idag lämnade de styrande allianspartierna ett nytt besked beträffande den bollhall som fungerar som en politisk vattendelare i örebropolitiken. Motståndet mot en placering i Hjärstaskogen blev tydligen för svårt att hantera så i ett nytt förslag placeras bollhallen norr om Citygross/Systembolaget. Tanken är att kommunen skall köpa fem fastigheter av W-invest, som kontrollerar markutnyttjandet i området (de har tomträtten på de aktuella fastigheterna). Fyra av fastigheterna monteras ner och flyttas (?) medan den femte får stå kvar så att den undre våningen kan användas för omklädningsrum.

Bollhallens placering enligt dagens förslag.

Bollhallens placering enligt dagens förslag.

NA: Så slipper bollhall inkräkta på skogen

NA: Han ger plats för bollhallen

Den politiska oppositionen i Örebro tycker givetvis även efter att den nya planen presenterats att bollhallen inte behövs.

Bloggen tycker att det givetvis vore trevligt med en fullstor evenemangsarena för fotboll i Örebro, men tror liksom oppositionspartierna att de rätt stora belopp som kommer att satsas i investering och drift av bollhallen skulle kunna göra mer nytta för örebroidrotten och vivallaborna om de användes på ett mer småskaligt sätt.

NA: Oppositionen är fortsatt kritisk till en elitfotbollshall

Det verkar dock som om sossarna och deras allierade från centern och kristdemokraterna målat in sig i ett hörn i den här frågan och inte har något annat val än att driva frågan vidare utan att snegla på alternativa möjligheter att använda de pengar som uppenbarligen finns tillgängligt för detta projekt.

Oklart om fotbollshall

I gårdagens papperstidning kunde man läsa att det fortfarande inte är klart var den planerade fotbollshallen skall ligga. Efter det att den föreslagna lokaliseringen i Hjärstaskogen kritiserats på grund av miljöhänsyn lovade den politiska majoriteten att snabbutreda frågan. Besked skulle man ha redan i april månad. Nu är april månad snart slut och något besked i frågan föreligger ej. I stället säger man från kommunledningens håll att först den 27 augusti kommer det ett besked.

På frågan om detta innebär att projektet försenas svarar kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad att hon inte hört något om det. Vilket väl politikerspråk och på vanlig svenska kan översättas som ett ”det är nog troligt”.

Fotbollshallen: Oklart om det mesta

NA skriver idag om planeringsarbetet för den fotbollshall som den politiska majoriteten avser att driva igenom. Det mesta verkar att flyta än så länge förutom det faktum att man säger sig vilja ha en hall.

Det ursprungliga förslaget var ju i Hjärstaskogen, men efter invändningar beträffande naturvärdena där så tittar man även på andra alternativ.

Dessutom verkar man inte heller ha bestämt sig för hur själva upphandlingen skall gå till. Tidigare har det verkat som om något av de kommunala fastighetsbolagen skulle ta hand om projektet, men nu öppnar man även för att använda sig av någon privat byggherre, som bygger i egen regi för att sedan hyra ut till kommunen.

– Har vi tur kanske vi har tre fyra alternativ att titta på då, säger Örebroportens Per Cardesjö, som alltså inte verkar så värst sugen på att bygga själv.

Anbudstiden går ut den 7 maj.

Inga trafikhinder för en bollhall i Vivalla

Socialdemokraternas Björn Sundin har idag gått ut med ett pressmeddelande beträffande anpassningskostnader som orsakas av den trafikökning man tror skulle bli resultatet av en fotbollshall i Vivalla. Enligt Sundin handlar det om kostnader i storleksordningen 3-4 mkr. Inga större summor i det här sammanhanget, men då skall man ha i åtanke att Sundin samtidigt räknar med ytterligare åtgärder för någonstans mellan 30 och 80 mkr på grund av den utbyggnad som man räknar med kommer att ske i den kommersiella verksamheten på Boglundsängen.

Folkpartiets Staffan Werme har samtidigt presenterat ett förslag på hur han (eller möjligen hans parti) skulle vilja använda de pengar som kommer att behövas för att bygga fotbollshallen. Werme hävdar att det går att bygga hela 8 mindre och enklare hallar för ett belopp som är lägre än vad han tror fotbollshallen skulle kosta. Problemet, sett med fotbollsögon, med Wermes förslag är att ingen av hans hallar kommer att vara stor nog för att rymma en 11-mannaplan. Werme vill bygga 6 hallar med måtten 40*20 meter samt två niomannaplaner med konstgräs (Varberga och Pettersberg). Dessutom räcker hans pengar till ett ridhus i Karlslund (hävdar han).

Bollhallen: Länsstyrelsen är rädd för köer

Länstyrelsen konstaterar, att den planerade bollhallen i Vivalla kan komma att innebära problem för trafiken på E18/E20. Vad man är rädd för är att avfarten mot Vivalla inte kommer att orka svälja den trafikökning som bollhallen skulle kunna orsaka, vilket i sin tur skulle innebära problem för trafikanterna på motorvägen.

Länsstyrelsen skriver:
”Trafikförsörjningssystemet måste ge förutsättningar för en bra och fungerande trafikmatning till området, samtidigt som trafiksäkerhet och framkomlighet på E18/E20 inte får påverkas negativt. Ytterligare utredningar behövs för att påvisa vilka åtgärder som krävs för att tillgodose att trafikplatsen klarar prognostiserade ökningar av trafiken. Genomförandet av åtgärder ska säkerställas och bekostas av kommunen i samråd med och efter godkännande av Trafikverket. Innan antagande av detaljplanen ska behovet av ett genomförandeavtal mellan kommunen och Trafikverket prövas, med syfte att säkerställa att riksintresset för väg tillgodoses.”

Om länsstyrelsen inte är nöjd med kommunens åtgärder kommer man att överpröva områdets detaljplan. Ytterligare ett halvsurt äpple för kommunens majoritet att bita i. Att bygga om avfarterna kommer nog att kosta några kronor. Å andra sidan måste man kanske göra detta ändå i och med att det tillkommer allt fler kommersiella lokaler på Boglundsängen.

Fotbollshall skall byggas

Fotbollshallen enligt den nu liggande planen. Motorvägen till vänster och Vivallaringen till höger på bilden, som kommer från Örebro Kommuns webplats.

NA rapporterar från dagens kommunstyrelsemöte, att det nybildade kommunala fastighetsbolaget Västerport skall förbereda byggandet av en fotbollshall. Var anläggningen, som i alla fall för närvarande kallas Vivalla Sportcenter, skall byggas är dock inte klart. Kritiken mot hallens placering i Hjärstaskogen har varit så pass kraftig, att andra placeringsaltenativ nu skall snabbutredas.

Bollhallen: Enig miljönämnd sade nej

Planerna på att bygga en fotbollshall i Hjärstaskogen har förmodligen skjutits i sank av kommunens Miljönämnd som igår enhälligt röstade mot förslaget. Deras nej avser dock inte i första hand om en bollhall skall byggas eller ej – det har de inte med att göra. Nejet avser i stället det förslag till ändring av detaljplanen som är en förutsättning för att hallen skall kunna byggas på den föreslagna platsen i Vivallas utkanter.

Det slutgiltiga beslutet skall senare i år tas av Byggnadsnämnden, men jag har svårt att se att denna kan köra över en enig Miljönämnd i en så pass omdiskuterad fråga. Det ansvariga kommunalrådet Björn Sundin verkar redan att fundera på vilka reträttvägar som står till buds. På frågan om det finns någon plan B svarar han:
– Klart att det finns reservplaner om det inte alls går att vara här. Läget är inte det viktiga utan ATT det byggs en bollhall.

Enligt Sundin hoppas han att hallen skall vara klar någon gång under åren 2014 eller 2015.

NA: Enigt nej till bollhall

Bloggen har å sin sida aldrig riktigt kunnat förstå argumentet att fotbollshallen skulle kunna bli ett lyft för området Vivalla och för de som bor där, eftersom den huvudsakligen kommer att nyttjas av personer som inte bor där. Vill man absolut ha den på norr skulle man väl kunna bygga den på Boglundsängen där det finns gott om plats. Det lär dock bli många kommunala turer innan det här är klart – om det någonsin kommer att bli klart.