Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Södra Läktaren: Nya idéer behövs

Örebroporten har givit upp planerna på att finansiera restaureringen av Södra Läktaren genom projektet Eyraporten – en kontorsbyggnad uppförd i anslutning till läktaren. Det har varit svårt att finna hyrsgäster till kontorslokalerna som skulle ha blivit avsevärt dyrare än motsvarande lokaler på annat håll. Därmed kunde finansieringen av ombyggnaden inte ros iland och projektet senareläggs medan man försöker fundera ut vad man skall göra i stället.

SR P4 Örebro: Upprustningen av södra läktaren håller inte tidsplanen

Södra Läktaren – Eyraporten

Det verkar som om Örebroporten nu tagit ytterligare (ett litet) steg mot konverteringen av Södra Läktaren till en modern kontorsfastighet med sittplatser för fotbollsälskande ÖSK-supportrar.

Bra så, men mindre bra är det givetvis att projektet som alltid ligger några år framåt i tiden.

Projektet är dock nu så pass långt framskridet, att Eyraporten begåvats med en egen webbplats. På den kan man bland annat läsa: Till säsongen 2021 uppförs Eyraporten Team Building, 6 000 kvadratmeter aktivitetsbaserade kontor samt affärslokaler vid nuvarande Södra läktaren, nära Örebro City och universitetet och med hela aktivitetsområdet Eyrafältet för dina fötter. Här hyr du yt- och kostnadseffektivt, all inclusive.

På webbplatsen kan man dessutom se en liten video med arkitekten Jonas Kjellander i en ledande roll.

Man kan väl lugnt säga att det här projektet är betydligt ambitiösare än vad de övriga tre läktarna är/var. Det kanske är nödvändigt för att få den uthyrd.

Örebroporten: Eyraporten

Södra Läktaren blir Eyraporten?

Jag brukar ibland titta in på Örebroportens webbplats för att se om det händer något med renoveringsprojektet Södra Läktaren. Kanske att det nu är på väg att hända något. Den blivande kontorspåbyggnaden har i alla fall fått namnet Eyraporten och det finns två bilder på hur det kanske kommer att se ut.

En intressant detalj i sammanhanget är att av bilderna att döma så har projektet utökats med en tredje våning. Till att börja med var det inte klart om man skulle bygga två eller tre våningar för kontoren. Så sent som i november sades det att man skulle begränsa sig till två våningar. Men nu finns det alltså ”skisser” på Örebroportens hemsida med tre våningar. Det får man väl tyda som att det finns intressenter som vill flytta in där. Positivt givetvis för fastighetsbolaget eftersom ekonomin borde bli betydligt bättre om man kan öka den uthyrningsbara ytan med 50 %.

I sin redogörelse för verksamheten avseende fjolåret konstaterar bolaget: Andra spännande uppdrag är på planerings- och projekteringsstadiet såsom byggnation av Kulturkvarteret, upprustning av Södra läktaren vid Behrn Arena med planerad nybyggnation av kontorsbyggnad.

Så det verkar inte som om byggstarten är överhängande.

Örebroporten: Varje arbetsdag känns som en hemmamatch

Södra Läktaren: Försäljningen kan börja

Så här kommer det kansk att se ut med den nyrenoverade Södra Läktaren i bakgrunden (Foto: Örebroporten).

Så här kommer det kansk att se ut med den nyrenoverade Södra Läktaren i bakgrunden (Foto: Örebroporten).


NA skrev häromdagen om Örebroportens arbete med Södra Läktaren. I detta projekt som framskrider med snigelfart har man nu kommit så långt som att layouten för läktarbygget (och framför allt för de två kontorsplanen) är klar. Örebroporten räknar med att kunna börja införsäljningsarbetet mot potentiella hyresgäster redan före årsskiftet. När och hur man kommer att kunna börja med själva byggandet är fortfarande ovisst. Detta beror på hur snabbt man kan fylla kontorsvåningarna med hyresgäster.

Inte så mycket att yvas över med andra ord. Men det är ju i alla fall bra att man nu vet ungefär hur kontoren kommer att se ut. Tidigare i år (i februari för att vara mer exakt), då detaljplanen skulle godkännas, var man inte på det klara med om det skulle bli två eller tre våningar på kontorsdelen. Örebroportens VD Jeanette Berggren hoppades då på tre våningar, men nu verkar man ha fått nöja sig med att det bara blir två.

NA: Så ska Behrn arena byggas om

Park Arena snart fulltecknad

Så här kommer det att se ut.

Så här kommer det att se ut.

Skåningarna i Skanska verkar att ha lyckats bra med sitt projekt Park Arena – 55 bostadsrätter som byggs mellan Södra Läktaren och Restalundsvägen. Av de 55 lägenheterna är i dagsläget (max) 11 osålda. Så byggstarten lär inte vänta på sig mer än nödvändigt.

Något direkt samband med restaurationen av Södra Läktaren har nog inte det här projektet – mer än att de råkar finnas med på samma detaljplan. För Eyrafältet innebär byggnationen att idrottsanläggningarna blir ännu mer inneslutna av bostadsfastigheter.

Märkligt namn på bostadsrättsföreningen för övrigt. En arena finns det ju onekligen, men var är parken?

Skanska bostäder: Örebro, Park Arena

Södra Läktaren: Detaljplanen skall godkännas

Principskiss över Södra Läktaren.

Principskiss över nybygget.

NA skriver, att detaljplanen för området kring Behrn Arenas Södra Läktare kommer att godkännas på torsdag. Utöver ombyggnaden av läktaren omfattar detaljplanen även sex stycken bostadshus med sammanlagt 55 bostadsrätter som kommer att uppföras längs med Restalundsvägen.

NA: Så blir nya läktaren och bostadsrätterna

Efter det att kommunen beslutat om detaljplanens utformning återstår en överklagandeperiod på tre veckor innan planen vinner laga kraft (förutsatt att det inte har kommit några invändningar).

Tanken eller kanske snarare förhoppningen är att det skall ett läktar(på)bygge som till storlek och utförande matchar den norra läktaren. Även om Örebroportens nytillsatta VD Jeanette Berggren svävar på målet huruvida det skall bli en två- eller trevåningsbyggnad. Jag antar, att det beror på hur man lyckas sälja in de kontorsutrymmen som läktaren skall inrymma. Det är ju tänkt att det är dessa som skall finansiera hundramiljonersbygget.

NA: Så blir nya läktaren och bostadsrätterna
Örebroporten: Dags för Södra läktaren
Örebro Kommun: Detaljplan för kvarteret Nikolai 3:329, 3:238 m.fl. Behrn Arena

Södra Läktaren i ny detaljplan

Framtidens södra läktare?

Framtidens södra läktare?


Örebro Kommun har idag publicerat ett förslag till detaljplan för det område där Södra Läktaren är belägen. Avsikten är att modernisera/bygga till Östra Läktaren samt att bygga sex bostadsfastigheter längsmed Restalundsvägen.

Planen kommer att finnas tillgänglig för samråd/synpunkter fram till den 29 januari 2016. Förhoppningen är att en ny detaljplan skall vinna laga kraft under nästkommande år (2016 alltså) och att byggnationerna som omfattas av planen kommer att kunna slutföras inom en femårsperiod från det att planen vunnit laga kraft.

Beträffande läktaren noteras i planen: Läktaren kompletteras också med kontorslokaler, publikarkad och loger. Bottenvåningen inrymmer parkering, angöring och lokaler.

Tidigare har man från ÖSKs sida nämnt att det finns/funnits planer på att flytta omklädningsrummen i Norra Läktaren till den nybyggda Södra för att på så sätt frigöra de mer attraktiva lokalerna som vetter mot Rudbecksgatan för kommersiella ändamål.

Örebro Kommun: Planbeskrivning Behrn Arena

Ansiktslyft för Södra Läktaren

Idag kan man läsa i papperstidningen att Södra Läktaren skall få ett ansiktslyft. Ja, just ansiktslyft är kanske inte det rätta ordet eftersom det är baksidan som skall fräschas upp. Att döma av artikeln i tidningen samt av bygglovshandlingarna så verkar det mest av allt handla om att bygga in de oanvända ytorna under läktaren. I dagsläget är ju inte hela det utrymmet utnyttjat. De nya utrymmena kommer enligt nuvarande planer att utnyttjas som förråd samt en servering.

Det här är alltså inte den stora ombyggnaden som planeras för Södra Läktaren. Denna innebär en investering i storleksordningen 100 mkr och är väl inte att tänka på innan den kan räknas hem genom att det finns hyresgäster etc. Å andra sidan kan man nog se renoveringen av baksidan som ett första steg, eftersom man måste komma till rätta med de outnyttjade utrymmena under läktaren innan det går att gå vidare med det stora projektet.

Ombyggnationen kommer nog inte att innebära några inskränkningar som drabbar de besökande på Behrn Arena. Kioskerna kommer måste nog flyttas medan arbetet pågår. Enligt Rolf Karlsson, förvaltningschef hos Örebroporten, räknar man med/hoppas man på att jobbet skall vara klart någon gång under försommaren.

Södra Läktaren: Plats för bostadsrätter

Idag kan man i papperstidningen läsa, att Örebroporten och Skanska har ändrat lite i sina planer för ombyggnaden av Södra Läktaren. Genom att lägga den planerade kontorsbyggnaden kloss med läktardelen skapar man mer plats på andra sidan, så att säga. På så sätt skapas utrymme för att bygga sex stycken stadshus, vars 46 lägenheter Skanska förmodligen avser att sälja som bostadsrätter.  (Det är väl det man varit ute efter hela tiden från Skanskas sida).

Kontorshuset kommer enligt artikeln att rymma 3600 kvadratmeter uthyrningsbara lokaler, nya loger samt ett parkeringsgarage. Kostnaden för detta beräknas nu till mellan 90 och 100 mkr och kostnaderna för bostadshusen tror man kommer att ligga på 60 mkr. När det gäller tidsplanen för läktardelen räknar man (hoppas på?) att den skall vara klar före år 2016. Oklart om man syftar på årsskiftet 2015/2016 eller årsskiftet 2016/2017.

Södra Läktaren: Planerna klarnar

Idag kan man i papperstidningen läsa mer om ombyggnadsplanerna för den södra läkaren på Berhn Arena.  Dessutom finns det en artikel hos SR P4 Örebro som täcker in det mesta. Utgångspunkten för ombyggnadsplanerna  verkar vara, att man bygger ett tvåvånings kontorshus i direkt anslutning till läktaren. Detta gör det möjligt att ersätta den nuvarande takkonstruktionen med dess skymmande pelare med ett nytt tak som sträcker sig ut från kontorshuset. Genom att hyra ut lokalerna i kontorshuset räknar man dessutom med att kunna göra investeringen självfinansierande, vilket nog är en förutsättning för att någonting skall kunna byggas.

Kostnaden för byggnationen beräknas ligga någonstans mellan 75 och 100 mkr.  Om allt går enligt plan kommer den nya läktaren att vara klar vid årsskiftet 2015/2016 (SR P4 Örebro) alternativt sommaren 2016 (NA).

SR P4 Örebro: Fjärde läktaren byggs om på Behrn Arena

För ÖSKs del blir väl utmaningen i första hand hur man skall kunna få tillgång till åskådarplatserna under den tid som arbetet pågår. Bygget av kontorshuset borde dock inte påverka möjligheten att använda läktaren för sitt ändamål, utan det blir väl främst takbytet som kan tänkas inkräkta på publikplatserna. Men det kan man kanske klara av efter säsongen år 2015.