Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Ekonomin: Utfall -23 och budget -24

Vid året föreningsstämma presenterades bland annat den budget som ÖSK Elitfotboll lagt fast för det här året. Enligt denna kommer årets resultat fortfarande vara negativt. Men förlusten begränsas till 0,4 mkr. 2023 års förlust var med 2.9 mkr betydligt större.

UtfallBudgetUtfallBudget
INTÄKTER2022202320232024
Matchintäkter3 8053 4803 3613 500
Marknadsintäkter18 80318 74018 20824 950
SEF- och EFD-medel15 9919 27010 23210 150
Spelarförsäljningar6 71904 3860
Övriga intäkter1 6231 508922800
Summa intäkter46 94132 99837 10939 400
KOSTNADER
Matchevenemanget2 0861 9821 9862 100
Marknadskostnader5 3083 3004 2324 527
Personalkostnader25 59820 05021 39922 550
Övriga externa kostnader14 80411 70012 09810 370
Avskrivningar537100235175
Finansiella intäkt./kostn.36503390
Summa kostnader48 36937 18239 98339 812
Resultat-1 428-4 184-2 874-412
TACK till NA som dagen efter stämman publicerade sammanställningen,


Kommentarer och tyckande beträffande resultatet 2023 och budget 2024.

Intäkter.
Matchintäkter.
En av de märkligare siffrorna i sammanställningen gäller matchintäkterna. De minskade nämligen jämfört med det publikmässigt mycket svaga året 2022, trots att publiksiffran ökade ordentligt. År 2022 hade ÖSK sammanlagt 38 291 åskådare på de 15 matcherna i Superettan. Den siffran ökade till 52 588 förra året – alltså en ökning med drygt en tredjedel. Trots detta minskade publikintäkterna med nästan en halv miljon kronor – från 3 805 tkr till 3 361 tkr. Genomsnittsinkomsten per åskådare sjönk från 99 kronor år 2022 till 64 kronor förra året.

VSK-bloggen Anno 1904 tar upp några jämförelsesiffror med andra lag i sin kommentar till VSK:s bokslut. Enligt bloggen hade Västerås SK en snittinkomst på 113 kronor per åskådare. GAIS låg på 162 kronor och Östersunds FK (”ofattbart” höga) 316 kronor. Hur kommer det sig att ÖSK ligger så väldigt lågt?

Noterbart är även, att ÖSK inte räknar med någon egentlig förbättring i sin budget för 2024. För den nya säsongen räknar man med matchintäkter på 3,5 mkr.

Marknadsintäkter.
Medan matchintäkterna ser oförklarligt låga ut är situationen betydligt bättre för marknadsintäkterna (sponsorer, reklamintäkter o. dyl). Här försvarar ÖSK i stort sätt sina inkomster på från år 2022 till år 2023. För 2024 har ÖSK budgeterat med marknadsintäkter uppgående till nästan 25 mkr. En ökning med snudd på 7 mkr jämfört med 2023.

Vid föreningsstämmans översiktliga genomgång av budgetsiffrorna verkade man från ÖSK-ledningens sida inte orolig för att man inte skulle kunna nå den budgeterade siffran. Jag har till och med för mig (inte säkert), att man nämnde att man redan sålt för ett belopp som motsvarar fjolårets totalbelopp. Det mesta av försäljningsarbetet på marknadssidan sker ju innan fotbollssäsongen ens börjat.

Anno 1904 bloggen anger följande jämförelsesiffror: VSK: 5,2 mkr, GAIS 7,2 mkr och ÖFK 5 mkr.

För ÖSKs del skall nämnas, att klubben dessutom har en nätverkssponsor för matchtröjan. Den gruppen har köpt matchtröjans största och bästa plats för 1,4 mkr. Både för i år och för nästa år. Den inkomsten finns dessutom inte medräknad i de 25 budgeterade marknadsintäktsmiljonerna.

SEF- och EFD-medel.
Det här är de intäkter, som ofta kallas sändningsrättigheter, men som även innehåller medel från andra intäktskällor. Gemensamt är att de fördelas av serieorganisationerna (Svensk Elitfotboll resp. Elitfotboll Dam).

Här såg ÖSK en kraftig minskning i storleksordningen 5 mkr från 2022 till 2023. De fem miljonerna hade dock inget med verksamheten år 2022 att göra utan utgörs av ett sent erhållet och bokfört UEFA-bidrag. Den betalningen gick enbart till 2021 års allsvenska klubbar. Bortsett från dessa UEFA-pengar ligger den här posten rätt stabilt kring 10 mkr per år.

För det budgeterade beloppet för år 2024 kan noteras, att ÖSK räknar med att få lite mindre pengar från SEF. Bland annat beroende på ÖSKs dåliga tabellplaceringar under de senaste två åren. Denna minskning kompenseras dock av en mindre peng från EFD eftersom ÖSKs damer nu spelar i Elitettan.

Spelarförsäljningar.
ÖSK har haft inkomster från spelarförsäljningar både 2022 och 2023. Budgetmässigt räknar man dock inte med att får några sådana intäkter i år. Klubben vill undvika att ta på sig några ofinansierade/obudgeterade kostnader.

I samband spelarförsäljningarna kan det dessutom vara på sin plats att påminna om, att samtliga inkomster vid en spelarförsäljning inte hamnar hos ÖSK. Det finns andra intressenter som också skall ha sin andel.

Från not 16 Eventualförbindelser i den senaste årsredovisningen.
Bolaget har under 2022 erhållit investeringar med avtalade villkor om återbetalning. Återbetalning kan komma att ske årligen genom del av framtida års positiva transfernetto. Till den del återbetalningen ej behövt göras, enligt gällande avtalsvillkor, tom räkenskapsåret 2025 upphör bolagets återbetalningsskyldighet för resterande del. Ansvarsförbindelsen för eventuella återbetalningar uppgår per 2023-12-31 till 4 500 tkr.

Det är alltså inte så att hela beloppet vid en spelarförsäljning kommer att hamna hos ÖSK eller hos den externa finansiären. Det sker någon typ av uppdelning av inkomsterna.

Övriga intäkter.
Jag vet inte vilka poster som ryms inom denna siffra, men beloppet är inte så stort och ÖSK verkar ha varit försiktiga när man lade budgeten.

Kostnader.
Matcharrangemanget.
Kostnaderna för matcharrangemangen ligger stabilt kring 2 mkr. En viss ökning på lite drygt 100 tkr från 2023 till 2024. Möjligen beroende på ökade kostnader för damlagets matcher.

Om man ställer intäkter mot kostnader för hemmamatcherna verkar det som om matchintäkterna vid nuvarande publiknivåer inte betyder så värst mycket. (På det sätt om ÖSK redovisar sina matchintäkter är det nog säkrast att tillägga). År 2022 blev nettot 1 719 tkr, förra året var det 1 375 tkr och för 2024 räknar man med 1 400 tkr.

Marknadskostnader.
Även marknadskostnaderna ligger förhållandevis stabila på nivåer mellan ca 4,5 mkr och 5,5 mkr. Här måste jag dock sätta ett stort frågetecken. Räknar man verkligen med att i år kunna öka marknadsintäkterna med nästan 7 mkr, medan marknadskostnaderna samtidigt bara ska öka med 0,3 kr? Ser alldeles för bra ut för att kunna stämma. Eller?

Personalkostnader.
När ÖSK krympt verksamheten har en stor del drabbat personalen (spelartrupp och administration). En lite längre tidsserie ser ut så här.
2020: 30,3 mkr
2021: 37,7 mkr
2022: 25,6 mkr
2023: 21,4 mkr
2024: 22,6 mkr (budget)
Anm. Den höga siffran för 2021 hänger förmodligen ihop med det misslyckade försöket att bevara den allsvenska statusen.

För 2024 ökar personalbudgeten med 1,2 mkr. Trots detta kommer herrtruppens spelarbudget till och med att bli något lägre än vad den var år 2023. Förklaringen till detta är att den under Larsen högprioriterade akademiverksamheten samt damernas elitstatus innebär högre personalkostnader för dessa verksamhetsgrenar.

(Det här är väl förklaringen till att man inte kunde se någon egentlig minskning av inbetalda arbetsgivaravgifterna för januari månad. De skall ju faktiskt till och med upp lite jämfört med 2023).

Anm. Här har jag svårt att följa ÖSKs resonemang. ÖSK anger, att årets spelarbudget för A-laget är något lägre än förra årets. Men med tanke på att många spelare med ”allsvenska löner” lämnade klubben vid årsskiftet kan man – eller i alla fall jag – tycka, att pengarna trots det borde räcka till någon eller några fler spelare som tas in med löner på ”superettans nivå”.

Övriga externa kostnader.
På den här posten ser vi en minskning med ca. 1,7 mkr. Ungefär hälften av denna minskning kommer förmodligen från reduktionen av hyran för Behrn Arena. ÖSK ”krävde” ju en minskning med 0,9 mkr, vilket kommunen först inte ansåg sig kunna acceptera. Efter ytterligare förhandlingar och löfte om motprestationer från ÖSKs sida kom man dock överens om ÖSK kan stanna kvar på Behrn Arena. På vilket hyresbelopp man slutligen hamnade vet väl ingen förutom de närmast berörda. Men klart är att även bortsett från den minskade arenahyran så tvingas ÖSK att fortsätta att hyvla på sina övriga kostnader.

Slutkommentar.
Larsen och för den delen även Lindegren har en bakgrund som företagsledare. Lindgren även som ekonom innan han blev VD. Jag kan inte tänka mig annat än att den framlagda budgeten är konservativt framtagen. Samt att man kommer att ha en gedigen uppföljning av intäkterna och framför allt av kostnaderna.

Som ÖSKs intäktsstruktur ser ut är man inte så beroende av de osäkra matchintäkterna. Dessa beror en hel del på hur laget presterar och på vädret makter.

Men trettiofem av budgetens dryga trettionio intäktsmiljoner (89 %) kommer från relativt stabila intäktskällor (marknad och SEF/EDF-medel). Överraskningspotentialen för den här budgeten ligger därför snarast på plussidan under förutsättning att man hamnat rätt med förväntade marknadsintäkter.

Klarar man inte denna ambitiösa del av intäktsbudgeten kommer det i alla fall inte behöva komma som en överraskning först mot slutet av året. Det kommer därför att finnas rätt gott om tid att parera ett eventuellt bortfall på intäktssidan.

NA: ÖSK:s vd: ”Måste väga varje beslut på guldvåg”Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.