Eyravallen Tänkt, tyckt och skrivet om ÖSK fotboll

Omtag på nyemissionen

På en fråga vid årsmötet igår informerade Simon Åström om att den nyemission som ÖSK har haft gående nu är avslutad. Denna emission drog enbart in knappt 200 tkr, vilket ju i princip och med tanke på ÖSKs verksamhet är liktydigt med nästan ingenting.

ÖSKs VD berättade att en anledning till den låga anslutning var att ÖSK bestämt sig för ett omtag beträffande nyemissionen och därför inte pushat så hårt för denna. I stället kommer ÖSK att återkomma med ytterligare emissioner, men dessa kommer att vara knutna till ett visst specifikt ändamål snarare än att pengarna tycks försvinna ner i något svart hål på ÖSKs kansli. (Det sista sade han förstås inte, utan det är min tolkning av situationen).

Styrelsen för det kommande verksamhetsåret

ÖSKs styrelse för år 2019. (Foto: Örebro SK). På bilden från vänster: Pauli, Hillding, Benca, Sliwinska, Nilsson och Norström. Frånvarande var Spendrup och Hammar.


Vid gårdagens årsmöte för Örebro SK FK valdes en ny styrelse i tillämpliga delar. Eftersom personalunion tillämpas mellan fotbollsklubben och aktiebolaget kommer dessa personer även att utgöra styrelsen i aktiebolaget.

 • Carl Pauly, ordförande 1 år (omval)
 • Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval)
 • Kent Norström, ledamot 2 år (omval)
 • Tina Hillding, ledamot 2 år (nyval)
 • Efwa Nilsson, ledamot 1 år
 • Jasmin Benca, ledamot 1 år
 • Mia Spendrup, ledamot 1 år
 • Urban Hammar, ledamot 1 år

  Karin Östgren, sammankallande för valberedningen, redogjorde för det omfattande och ingående arbete som valberedningen lagt ned på sitt förslag. Eftersom den enda förändringen i styrelsens sammansättning är att Tina Hillding ersätter den avflyttande Mats Domberg får man väl säga, att det blev godkänt både för styrelsens arbete under det gångna året och för förra årets valberedning.

  Därmed lämnar Östgren sitt uppdrag efter ett enda år i valberedning och till sammankallande för det kommande året valdes Karl Ove Andersson.

  Ett litet frågetecken för min del för det valet. Andersson med stor erfarenhet från svenskt näringsliv bor i Stockholm. Han sägs vara en stor ÖSK-supporter. Frågan är bara om han har de kontakter i Örebroregionen som behövs för uppdraget. Men man kan ju göra som årets valberedning gjorde – välja om alla som inte flyttar från orten. Å andra sidan, Andersson kanske har ett stort kontaktnät som innefattar personer som skulle vara lämpliga att fortsätta styrelsearbetet om så skulle erfordras.

 • Axel Kjäll blir manager i ÖSK

  ÖSK meddelade idag, att man beslutat att genomföra en förändring av den sportsliga organisationen. Detta innebär att Axel Kjäll, den hittillsvarande huvudtränaren, nu kommer att få ett bredare ansvarsområde som manager.

  Förändringen innebär även att den hittillsvarande sportchefen Magnus Sköldmark, vars arbetsuppgifter i stort tas över av Kjäll, kommer att lämna organisationen.

  Kjäll tar över ansvaret för sitt utökade ansvarsområde redan idag, medan Sköldmark kommer att jobba kvar i organisationen fram till den 1 april. Förmodligen för att se till att de eventuella spelartransaktioner som återstår under det här transferfönstret hinner att genomföras.

  Magnus Sköldmark erbjöds en ny post i organisationen som han dock valde att tacka nej till.
  Jag har erbjudits en annan roll som inte matchar min kunskap och kompetens, skriver han i ett avskedsbrev som publicerats på ÖSKs webbplats.

  Axel Kjäll har onekligen gjort en riktig kometkarriär i ÖSK. Från att ha varit assisterande tränare i skuggan av Alexander Axén för ett och ett halvt år sedan är han från och med idag ansvarig för såväl A-lagets sportsliga resultat som för spelarrekrytering och strategiska utvecklingsfrågor. Dessutom skall akademin utvecklas ytterligare. Sammantaget en på det hela taget omänsklig arbetsuppgift.

  Det mesta tyder därför på att organisationsförändringarna ännu inte är helt avklarade. Det är givetvis orealistiskt att tro, att Axel Kjäll i fortsättningen på egen hand skall klara av både sitt eget tidigare jobb och sportchefens.

  Om inte annat lär väl den position som Magnus Sköldmark tackade nej till fortfarande vara obesatt. Ett lämpligt område att delegera ansvaret för borde väl huvudmannaskapet för Akademin vara. ÖSK har ju på senare tid tryckt väldigt ofta och hårt på att detta är ett område man vill fortsätta att utveckla. Ja, man har till och med omnämnt akademin som en viktig byggsten i arbetet med att utveckla organisationen.

  En annan arbetsuppgift som väl rimligen borde hamna någon annanstans än i Axel Kjälls knä är det personaladministrativa ansvaret för den sportsliga delen. Förhandlingar om löne- och avtalsvillkor är en viktig uppgift i en peronaltung organisation som ÖSKs, men knappast något som skall ta alltför mycket managertid i anspråk.

  ÖSK: ÖSK Fotboll gör förändringar i den sportsliga organisationen.
  ÖSK: Personligt brev från Magnus Sköldmark.
  NA (Betalvägg): Axel Kjäll blir manager i ÖSK – Magnus Sköldmark lämnar klubben.
  NA (Betalvägg): Axel Kjäll om nya, tunga rollen som manager.
  NA (Betalvägg): Därför tackade Sköldmark nej till ÖSK.
  Fredrik Carlsson (NA, Betalvägg): Axel Kjälls makt i ÖSK ökar när Sköldmarks roll försvinner
  Svartvitt: ÖSK omorganiserar: Kjäll blir manager och Sköldmark slutar

  Bokslut 2018: Fortsatt stagnation

  Jag har gjort en enklare sammanställning över hur ÖSKs resultat utvecklats under de senaste fem åren. Tyvärr ser det inte bra ut. Exklusive spelarförsäljningar lyckas ÖSK inte få upp sin omsättningen. Snarare tvärtom.

  Resultatutveckling
  Intäkter 2018 2017 2016 2015 2014
  Match 8,1 9,4 11,4 10,7 7,6
  Marknad 23,0 24,8 26,3 28,5 26,6
  Rättigheter 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
  Övrigt 1,2 2,0 1,3 2,0 5,0
  Summa 45,6 46,9 51,4 52,0 50,5
  Spelarförs. 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
  Intäkter 53,1 47,1 63,3 52,3 50,7
  Kostnader
  Match -4,0 -2,8 -5,2 -4,5 -4,2
  Marknad -8,1 -6,7 -8,4 -7,0 -6,9
  Övr. Ext. -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
  Personal -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
  Övr 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
  Avskriv. -1,1 -1,1 -1,0 -2,0 -1,8
  Finansiellt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
  Summa kostnader -53,1 -51,9 -61,3 -50,6 -50,7
             
  Redovisat resultat 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

  Lite överskådligare blir siffrorna nog om man räknar fram nettot för match- och marknadsintäkter. ÖSK har ju kostnader för att generera dessa intäkter och det är nettot som är det intressanta eftersom det är det nettot som skall bidra till betalningen av  personal- och övriga kostnader.

  2018 2017 2016 2015 2014
  Inkomster
  Match, netto 4,1 6,6 6,2 6,2 3,5
  Marknad, netto 14,9 18,1 17,9 21,5 19,7
  Rättigheter 13,4 10,7 12,4 10,8 11,3
  Övrigt 1,2 2,0 1,1 2,0 5,0
  Inkomster, netto 33,6 37,4 37,6 40,5 39,4
  Kostnader
  Övr. Ext. -11,5 -13,9 -16,5 -10,9 -12,5
  Personal -28,7 -27,3 -30,0 -26,2 -25,4
  Avskrivningar/finans -0,9 -1,2 -1,0 -2,0 -1,6
  Kostnader -41,0 -42,4 -47,6 -39,1 -39,6
  Rörelsen -7,5 -4,9 -9,9 1,4 -0,2
  Spelarförsäljningar 7,5 0,2 12,0 0,2 0,1
  Resultat 0,0 -4,8 2,0 1,7 0,0

  I den här sammanställningen ser jag intäkterna från spelarförsäljningar som en extraordinär intäkt. Denna typ av intäkter är ju inte något ÖSK kan räkna med att kunna realiseras varje år. Dessutom är det en typ av intäkt som ÖSK har relativt liten egen kontroll över. Det måste finnas tillräckligt bra spelare, köpare och dessutom måste spelaren i fråga vara villig att bli såld.

  År 2018 räddades resultatet i hög grad av försäljningsintäkter som var så pass höga som 7,5 mkr. Ett frågetecken som den här sammanställningen belyser är vad som kommer att hända med resultatet (och det egna kapitalet) om ÖSK inte lyckas sälja någon spelare under 2019.

  Intäkter från spelarförsäljningar har hittills inte varit något som ÖSK kunnat räkna med varje år. I och för sig fanns det säkert en del poster på kostnadssidan år 2018, som man tog först då man hade säkrat intäkterna genom försäljningen av Brendan Hines-Ike. Men ändå – om man inte säljer någon/några spelare måste match- och framför allt marknadsintäkterna upp ordentligt för att klubben ens skall kunna åstadkomma ett nollresultat.

  Förslag till ny styrelse

  Valberedningens förslag till nu styrelse i ÖSK Fotboll (och därmed även i ÖSK Elitfotboll) är ny publicerad på ÖSKs webbplats.

  Valberedningen föreslår följande styrelsesammansättning för det kommande verksamhetsåret.

  Omval/nyval.
  Carl Pauly, ordförande 1 år(omval)
  Karin Sliwinska, ledamot 2 år(omval)
  Kent Norström, ledamot 2år(omval)T
  Tina Hillding, ledamot 2 år(nyval)

  Ledamöter med ett år kvar.
  Efwa Nilsson, ledamot 1 år
  Jasmin Benca, ledamot 1 år
  Mia Spendrup, ledamot 1 år
  Urban Hammar, ledamot 1 år

  Den enda förändringen i styrelsen är att Mats Domberg lämnar styrelsen och att Tina Hillding föreslås ta över hans plats i styrelsen.

  Tina Hillding är (om jag googlat fram rätt person) sedan 9 månader tillbaka anställd som ekonomichef på Örebro Universitet. Dessförinnan var hon under 4 är anställd som vice VD/ekonomiansvarig på Örebro Rådhus AB (som bland annat via Örebroporten AB är ägare till Behrn Arena). Tidigare i sin karriär har hon haft ett antal ekonomibefattningar i det privata näringslivet.

  En av allt att döma kompetent ekonom med goda erfarenheter från både den privata och den allmänna sektorn. Att hon jobbat för Örebro kommun med frågor rörande Behrn Arena är givetvis en fördel.

  ÖSK: Förslag på styrelseledamöter i ÖSK Fotboll
  Linkedin: Tina Hillding

  ÖSK kallar…

  till Bolagsstämma och Föreningsstämma onsdagen den 13:e mars.

  Information om ÖSK:s årsmöten

  Plats: Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10
  17:15 Registrering bolagsstämma
  17:30 Bolagsstämman startar
  18:00 Registrering föreningsstämma
  18:15 Föreningsstämman startar

  ÖSK räknar uppenbarligen med en snabbt avklarad bolagsstämma eftersom man skriver att: Mellan bolagsstämman och föreningsstämman kommer det även att hållas intervjuer med ÖSK-profiler.

  Under vecka 7 kommer kallelse och handlingar till bolagsstämman att publiceras på ÖSK:s hemsida och under vecka 8 sker motsvarande för föreningsstämman.

  ÖSK: Information om ÖSK Fotbolls årsmöten

  Många reaktioner på Birro

  SR P4 Örebro rapporterar, att det varit många reaktioner på ÖSKs anställning av Marcus Birro. Betydligt mer än vad klubben förväntat sig. Bland annat har tydligen tidigare lokalpolitiker som Kent Persson, Staffan Werme och Björn Sundin haft synpunkter på saken. Vad de tyckt har jag ingen aning om, men med ledning av deras partitillhörighet skulle jag kunna gissa att Persson var positiv och de andra två negativa.

  ÖSKs VD Simon Åström uttalar sig och säger (något förvånande) att man nu måste förhålla sig till reaktionerna. Som alltså verkar ha varit mycket negativa. Annars behöver man ju inte förhålla sig.

  Tyvärr har ÖSKs beslutfattande den här ”våren” präglats av en påfallande tondövhet. Från träningslägret i Dubai, över ett märkligt uttalande av Åström inför matchen mot det uzbekiska laget Pakhtakor Tashkent till anställningen av Birro. Åström, som tidigare verkade göra det mesta rätt, har inte haft någon vidare inledning på det här året. Fast det behöver i och för sig inte vara Åström som är ”boven i dramat”. Det kan vara Pauly som driver på också. Hur som helst – inte så bra.

  SR P4 Örebro: ÖSK:s ledning: Oväntat mycket reaktioner kring Marcus Birro

  ÖSK engagerar Marcus Birro

  ÖSK meddelar idag, att de engagerat mediaprofilen Marcus Birro för att stå för information om och kring klubben. Birro kommer att arbeta med olika projekt som bland annat webb-TV, studioprogram, poddar med mera, skriver klubben på sin webbplats.

  Förmodligen ett inte helt okontroversiellt beslut. Birro är en person som verkar ha en inbyggd förmåga att hamna i kontroverser av olika slag. Han har kritiserats för sina kontakter med sverigedemokrater och för islamfientliga uttalanden via Twitter. Under en period var han mer eller mindre utfryst av svensk media, men har under senare år återetablerat sig utan en lika påtaglig politisk profilering.

  Frågan är hur anställningen kommer att mottas av klubbens supportrar. Många kommer säkert att ta avstånd på grund av de främlingsfientliga åsikter han tidigare fört fram. Andra kommer att ifrågasätta om han har något riktigt engagemang för klubben eller om ÖSK-jobbet enbart är ett plastigt sätt för honom att dryga ut hushållskassan.

  Å andra sidan är han en skicklig journalist som kommer att kunna producera intressant ÖSK-material. Han kommer säkert att kunna nå ut till en publik som ÖSK normalt inte har någon vidare kontakt med. Men hur mycket av det han producerar kommer att handla om Marcus Birro och hur mycket om ÖSK?

  Jag är kluven.


  NA (Betalvägg): ÖSK:s vd om samtalen med Birro
  Elena Lövholm (NA, Betalvägg): ÖSK inleder samarbete med Marcus Birro – och den stora risken för klubben är att han splittrar
  Marcus Birro (ÖSK): Birro: ”Under hela mitt eget liv har jag haft en enda kompass – ett hjärta”

  ÖSK: ÖSK Fotboll startar samarbete med Marcus Birro.
  NA (Betalvägg): Marcus Birro klar – för ÖSK
  Aftonbladet: Marcus Birro klar för ÖSK: ”Sveriges vassaste tränarteam”
  NA (Betalvägg): Marcus Birro om nya ÖSK-rollen
  SR P4 Örebro: Marcus Birro – ÖSK:s nyförvärv
  NA (Betalvägg): Här är reaktionerna på ÖSK:s samarbete med Marcus Birro

  ÖLFF: Träningsmatcher för F02 och P02

  ÖLFF har kallat två spelartrupper i klass F02 respektive P02 för träningsmatcher mot Östergötland i slutet av oktober resp. början av november.

  Distriktslagstävlingen har i år ändrat format. Tidigare har det första steget avgjorts i en trelagsserie med en andra chans för det lag som placerat sig på plats två. Men i är det bara två lag som möts och det är bara (antar jag) segraren som går vidare. För ÖLFFs lag är det Värmland som kommer att stå som motståndare i matcherna som avgörs den 10 november på Behrn Arena.

  F02.
  Tjugoen spelare har kallats till matchen som spelas på Sörbyvallen den 27 oktober.
  Från ÖSK Söder/ÖSK Ungdom deltar följande sju spelare: Lisa Davidsson (mv), Olivia Rundberg, Vanessa Mujic, Erica Andersson, Christina Gabrielsson, Klara Kullberg och Eila Wennerholm.

  ÖLFF: Kallelse och berörda spelare


  P02.
  Tjugo spelare har kallats till matchen som spelas på Trängens IP den 1:a november.
  Från ÖSK deltar följande nio spelare: Niclas Bergmark, Sebastian Forsberg, Oscar Windahl, Alexander Bahar, Noel Milleskog, Jonathan Johnsson, Joel Andersson Segerlind, Herman Ragnarsson och Rasmus Gustavsson Engdahl.

  ÖLFF: Kallelse och berörda spelare